Säännöt

KONTIOLAHDEN ERÄMIEHET RY             

                          SÄÄNNÖT

 

 

                1§

 

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA  JA KIELI

 

Yhdistyksen nimi: Kontiolahden Erämiehet ry

Kotipaikka: Kontiolahden kunta Pohjois-Karjalan maakunnassa

Yhdistys on perustettu kesäkuun 21. päivänä 1945 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi.

 

 

                2§

            

            SEURAN TARKOITUS

 

Seuran tarkoituksena on harjoittaa:

1.Järkiperäistä metsästystä.

2.Riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa.

3.Kenneltoimintaa.

4.Muuta eränkäyntiin liittyvää toimintaa.

 

 

 

                3§

            

            SEURAN TOIMINTAMUODOT

 

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1.Hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita.

2.Suorittamalla riistanhoitotöitä

3.Valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä.

4.Seuraamalla toimialueensa riistatilannetta.

5.Huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännöntoimista.

6.Kouluttamalla jäseniään

7.Edistämällä  puhdasrotuisten koirien koe, näyttely ja kilpailutoimintaa

8.Hankkimalla omistukseensa kiinteää omaisuutta, vastaanottamalla testamentteja ja lahjoituksia sekä toimeenpanemalla toimintansa tukemiseksi arpajaisia.

9.Kehittämällä ja edistämällä yhteistoimintaa alueella vaikuttavien seurojen kanssa

 

  

 

 

                4§

            

            SEURAN JÄSENET

 

Seuran varsinaiseksi-, maanomistaja-, nuoriso- tai koejäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen yksimielisestä esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran toiminnassa erityisesti ansioitunut tai seuran tarkoitusperiä merkittävästi edistänyt jäsen. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsyn edellytyksenä on hyväksytty koejäsenyyskausi. Maanomistaja- jäsenyys voidaan hallituksen kokouksen harkinnan mukaan lukea koejäsenyyttä korvaavaksi jäsenyydeksi ko. jäsenen mahdollisesti hakiessa seuran varsinaiseksi jäseneksi.

 

Maanomistajajäseneksi voi kirjallisesta anomuksesta seuran hallitus hyväksyä henkilön, joka vuokraa seuralle vastikkeetta omistamansa tai vuokraamansa tilan kaiken metsästysoikeuden. Maanomistajajäsenyys katsotaan päättyneeksi, mikäli kyseisen tilan omistusoikeus tai vuokrasopimus supistuu ominaisuuksiltaan. Ko. henkilö voi hakea seuran varsinaiseksi jäseneksi. Jäsenyyden muutosta on haettava kirjallisesti hallitukselta. Jäsenanomuksessa tulee olla kunnia- tai varsinaisena jäsenenä seurassa ainakin kaksi vuotta toimineen kahden jäsenen suositus.

 

Seuran koejäseneksi voi  hallitus kirjallisen anomuksen perusteella valita hyvämaineisia, metsästystä ja erityisesti kenneltoimintaa harrastavia henkilöitä, joiden tarkoituksena on varsinaiseksi jäseneksi pyrkiminen. Jäsenanomuksessa tulee olla kunnia- tai varsinaisena jäsenenä seurassa ainakin kaksi vuotta toimineen kahden jäsenen suositus.

 

Seuran nuorisojäseneksi voi seuran hallitus kirjallisen anomuksen perusteella valita 10–20-vuotiaita hyvämaineisia henkilöitä. Jäsenanomuksessa tulee olla kunnia- tai varsinaisena jäsenenä seurassa ainakin kaksi vuotta toimineen kahden jäsenen suositus. Nuorisojäsenyyden päättymisestä on seuran hallituksen tehtävä kokouspäätös sen kalenterivuoden kuluessa, jolloin nuorisojäsen täyttää 20 vuotta. Tällöin nuorisojäsen on erotettava tai nuorisojäsenyys voidaan jäsenen anomuksesta muuttaa hallituksen päätöksellä seuran muuksi jäsenyydeksi.

 

 

Koejäsenyyttä kestää enintään kaksi vuotta, minkä aikana seuran hallituksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

 

 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

 

 

 

 

                5§

        

        JÄSENEN OIKEUDET, VELVOITTEET JA MAKSUT

 

Varsinaisilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajalla, kunnia- ja maanomistajajäsenillä on oikeus; osallistua seuran toimintaan, käyttää äänioikeutta, tulla valituksi seuran toimielimiin, metsästysoikeus seuran metsästysalueilla vuosittain vahvistettavan metsästyssäännön puitteissa, saaliinjako-osuuksin kuulua seuran hirvi- ja suurpetoseurueisiin, seuran edustusoikeus kilpailu- ja kenneltoiminnassa sekä seuran 

kesäkokouksen päätöksen mukaisesti ottaa seuran metsästysalueille vieraaksi henkilökohtaiset metsästysvieraansa lunastamalla ennen metsästyksen alkamista nimeämilleen henkilöille vierasluvan.

 

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja maaliskuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun ja toimintamaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.

 

Jäsen on velvollinen:

 

1.Suorittamaan talkootyönä vähintään seuran talvikokouksen vahvistaman velvoitteen edellyttämän määrän ja pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan talkootöistä ja pyytämästään riistasta sekä muusta seuratoiminnasta.

2.Tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran hallitukselle.

 

Maanomistajajäsen on vapautettu talvikokouksen vahvistaman vuosittaisen jäsenmaksun ja toimintamaksun sekä seuraan liittyessään liittymismaksun suorittamisesta. Muutoin maanomistajajäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä.

 

Nuoriso- ja koejäsen suorittaa talvikokouksen vahvistaman vuosittaisen jäsenmaksun ja toimintamaksut. Nuoriso- ja koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta, eikä oikeutta ottaa seuran metsästysalueille vieraita. Muutoin nuoriso- ja koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä.

 

 

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut vuotuisesta jäsen- ja toimintamaksusta. Muutoin kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä.

 

 

 

Toimintamaksu:

 

Jäsen, joka ei ota osaa talkootyöhön tai muuhun seuran johtamaan toimintaan tai joka jättää tekemättä edellä mainitut ilmoitukset, on velvollinen suorittamaan seuralle toimintamaksun, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain vahvistaa. Toimintamaksu on suoritettava seuralle taannehtivasti seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuajankohdan yhteydessä.

 

 

 

 

              

              6§

            

            SEURASTA EROAMINEN

 

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

 

                

 

                                                                                                                 

   7§

            

            SEURASTA EROTTAMINEN

 

Seuran varsinainen kokous voi erottaa jäsenen, joka

1.laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen

2.toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti

3.rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä

4.toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti

 

Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

 

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 

 

 

 

              8§

        

        SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous kesä-elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kutsu jäsenille on tehtävä kirjallisella ilmoituksella tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.

 

 

 

 

 

  9§

            

            TALVIKOKOUSASIAT

 

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

2.Todetaan kokouksen laillisuus.

3.Vahvistetaan osanottajaluettelo, jossa merkitään erikseen ääni- ja puheoikeutettujen jäsenten lukumäärät sekä vahvistetaan mahdollisesti muiden kuin jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus.

4.Hyväksytään työjärjestys

5.Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6.Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7.Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali.

8.Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.

9.Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle.

10.Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja valitaan tarvittavat jaostot.

11.Päätetään seuran liittymis-, toiminta- ja jäsenmaksujen suuruudesta sekä jäsenten toimintavelvoitteista.

12.Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.

13.Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset.

 

1.Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirien ja järjestöjen kokouksiin.

2.Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

3.Päätetään piirikokouksille ja järjestöille tehtävistä esityksistä.

4.Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

 

 

                

 

                10. §

            

            KESÄKOKOUSASIAT

 

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

 

 

 

 

                11. §

            

            SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

 

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8.§:ssä on määrätty.

 

 

 

                12. §

            

            PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

 

Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallitus arkistoi pöytäkirjat.

 

 

 

 

                13. §

            

        SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

 

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten sattuessa tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella liittymismaksunsa maksaneella jäsenellä, koe- ja nuorisojäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamisesta koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

 

 

 

 

                14. §

            

            SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

 

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään  viikkoa ennen talvikokousta.

 

 

 

 

 

                15. §

             

        SEURAN HALLITUS JA EROVUOROISUUS

 

Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 6 jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, joista sihteeri ja taloudenhoitaja voivat olla hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi, tai kun puolet hallituksenjäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii. Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle sähköpostilla tai puhelimen tekstiviestillä.

 

 

 

 

 

                16. §

            PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

 

 

 

 

 

                17. §

            

            SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin erikseen.

              

 

 

 

 

 

                18. §

            

            HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

 

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

1.Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvontaelimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2.Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.

3.Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.

4.Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä, hallitukselle vastuullisia tehtäviä.

5.Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

6.Vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.

7.Toimittaa riistanhoitoyhdistyksille pyydetyt toimintatiedot.

8.Nimetä edustajat  jäsenyhdistysten kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt.

9.Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.

10.Pitää seuran jäsenluetteloa.

11.Hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta.

12.Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

13.Tehdä päätökset sääntöjen 4 § mukaisista jäsenanomuksista.

14.Valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt.

15.Päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista.

16.Tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset.

17.Päättää seuran metsästysvieraikseen kutsumien henkilöiden riistakiintiöistä, sekä mahdollisesta vierasmaksusta tapauskohtaisesti etukäteen.

18.Päättää mahdollisesta jäsenen määräaikaiseen metsästyskieltoon asettamisesta, mikäli hänen epäillään syyllistyneen metsästys- tai aserikokseen, tai rikkomukseen jota poliisi on ryhtynyt tutkimaan.

19.Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

 

             

             

                         

              19. §

    

    

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

 

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

                

 

 

 

 

 

  20. §

    

          TIEDOTTAMINEN

    

Seuran kokousten päätöksistä tiedotetaan kirjeellä tai sähköpostilla niille, jotka ovat sähköpostiosoitteen ilmoittaneet. Hallituksen ja jaostojen päätökset sekä seuran toiminta tiedotetaan internetissä seuran kotisivuilla . Hallituksen tai seuran yleisen kokouksen päättämissä tapauksissa tiedottaminen suoritetaan seurakirjeellä. Seuran kokouksen koolle kutsuminen suoritetaan, kuten siitä näiden sääntöjen 8 § on määrätty.

 

 

 

 

 

             21. §

                

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

 

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätösten mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

 

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys ry:lle (= Suomen Metsästysmuseo). Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaiselle.

 

 

 

 

                

            22. §

                            

          MUUTA

 

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.